Strona Główna

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny zostało założone 7 listopada 2010 roku. W jego skład weszło 31 osób, podpisując się pod listą członków założycieli opatrzoną w nagłówku następującą treścią: „My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny z siedzibą w Rząsiny 94, obecni na zebraniu w dniu 07.11.2010 r., świadomi odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach”. O konieczności utworzenia zrzeszenia wiejskiego, posiadającego osobowość prawną, rozmawiano we wsi już od dłuższego czasu. Jednak podstawowym bodźcem do założenia stowarzyszenia była groźba likwidacji szkoły podstawowej. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Sadzie Rejestrowym 21 lutego 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął starania o utworzenie szkoły stowarzyszeniowej. Zgodnie z przepisami prawnymi trzeba było przygotować liczne dokumenty, niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na założenie szkoły. W sierpniu 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Burmistrza Gminy Gryfów Śląski z wnioskiem o użyczenie budynku szkolnego wraz z wyposażeniem, a następnie 1 września z wnioskiem o wydanie zezwolenia na założenie szkoły. W dniu 7 listopada burmistrz wydał decyzje zezwalającą na założenie szkoły publicznej. W grudniu 2011 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę o likwidacji szkoły samorządowej w Rząsinach. W tej sytuacji Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 26 lutego 2012 roku podjęło uchwałę wraz z aktem założycielskim, w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Alojsa Andrickiego w Rzasinach. Już 14 marca 2012 roku zostaje podpisana z gminą umowa użyczenia budynku. W lipcu Zarząd powołuje Tadeusza Deptułę na stanowisko dyrektora szkoły. Szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2012 roku. Chociaż w statucie stowarzyszenie zapisało sobie wiele celów, to w ostatnich dwóch latach Zarząd zajmował się głownie sprawami szkoły. Teraz przychodzi czas na dalszą działalność na rzecz dobra publicznego. Ufamy, że przy współpracy i innymi organizacjami działającymi we wsi, przy wsparciu finansowym z zewnątrz uda się wiele zrobić dla naszej lokalnej społeczności.